Новини от партньори

FoodDrinkEurope подписа Кодекса за поведение на ЕС за отговорни стопански и търговски практики в областта на храните

News image

Комисията, заедно със заинтересованите страни от сектора, официално представи Кодекса за поведение на ЕС за отговорни стопански и търговски практики в областта на храните — една от целите по стратегията на Комисията „От фермата до трапезата“.

Този кодекс е съществена част от усилията на ЕС за увеличаване на броя и достъпността на възможностите за здравословни и устойчиви храни, които спомагат за намаляване на цялостния ни отпечатък върху околната среда. Той беше изготвен с помощта на сдружения и дружества от ЕС, с активното участие и принос от други заинтересовани страни, включително международни организации, НПО, профсъюзи и браншови асоциации, и заедно със службите на Европейската комисия. Сдруженията и предприятията в сектора на храните, които подписват Кодекса, се ангажират да увеличат приноса си за устойчив преход. По този начин те подкрепят целите, определени в Кодекса, и насърчават другите дружества от тази сфера също да участват.

В Кодекса са предвидени две степени на ангажираност по отношение на:

  • сдруженията в ЕС: набор от седем цели, всяка със своите конкретни задачи и примерни действия. Те са свързани с мерки, които насърчават прехода към здравословни и устойчиви модели на потребление. Целта е да се подобрява въздействието, което оказват преработката на храните, търговията на дребно и услугите в сектора на храненето върху устойчивостта, да се увеличава устойчивостта на веригите за създаване на стойност в сектора на храните по отношение на първичните производители и другите участници във веригата. Сдруженията следва да съобщават ежегодно постигнатите резултати;
  • дружествата: рамка за лидери с амбициозни ангажименти с измерими резултати, обхващащи широк кръг от области — от хуманното отношение към животните до ограничаването на захарта и намаляването на емисиите на парникови газове — касаещи целия им продуктов асортимент. Дружествата ще информират за напредъка, като представят обобщение на своя доклад за устойчиво развитие на годишна база.

В деня на представянето на Кодекса 65 субекта (26 производители на храни, 14 търговци на дребно на храни, 1 субект от сектора на услугите в областта на храненето и 24 сдружения) стават първите дружества и сдружения, които го подписват (връзка към пълния списък на подписалите субекти).

Приканват се повече сдружения и дружества от ЕС в сектора на храните да се присъединят към Кодекса за поведение, който се възприема като преломно решение. Подходът, който е заложен в него, за диалог с голям брой заинтересовани страни може да послужи като модел за глобална трансформация.

Кодексът бележи началото на динамичен процес. При управление на действията по Кодекса се въвеждат инструменти за сътрудничество между всички заинтересовани страни, за да се поемат нови и по-амбициозни ангажименти, да се създават партньорства и да се стимулират взаимодействието и обменът.

По-късно през годината Комисията възнамерява да представи Кодекса на срещата на върха на Организацията на обединените нации по въпросите на продоволствените системи.

Мела Фреуен, генерален деректор на FoodDrinkEurope:

FoodDrinkEurope подписа днес Кодекса за поведение на ЕС за отговорни стопански и търговски практики в областта на храните. Това е значителна стъпка към осигуряване на по-устойчиви хранителни системи в Европа.

Храните и напитките са най-големият производствен сектор в ЕС, създаващ близо 5 милиона работни места, и ние приемаме нашите отговорности много сериозно, за да покажем лидерство в прехода към устойчивост на хранителната верига. Поради това имахме привилегията да поемем председателството на работната група, разработваща Кодекса, но заслугите са на всички участници в тази съвместна работа.
 
       Марко Сетембри, Изпълнителен директор Европа, Близкия Изток и Северна Африка в Нестле:
 
Истинската упорита работа започва сега. С подписването на Кодекса индустрията се ангажира да стимулира действия, които ще допринесат за по-здравословен живот, по-зелена планета и процъфтяваща европейска икономика.
 
За да извървим всички пътя към устойчивостта на храните, включително малките и средни предприятия, които съставляват 99% от европейския сектор на храните и напитките, разчитаме на непрекъсната подкрепа от Европейската комисия и други публични власти. Приканваме всички заинтересовани страни да продължат това сътрудничество към нашата обща цел за устойчиви хранителни системи, където напредъкът е реален и където Европа може да се превърне в златния стандарт за устойчива храна. 
 
           Дирк Якобс, Заместник - генерален директор FoodDrinkEurope
 
Кодексът не e панацея; той допълва законодателните мерки, които са част от Стратегията на ЕС за земеделие и Европейската зелена сделка. Кодексът има за цел да създаде широко движение и да вдъхнови компаниите от хранително-вкусовата индустрия да интегрират устойчивостта в своите дългосрочни бизнес стратегии и да се подготвят за бъдещето. Неговата приобщаваща природа се основава на силната вяра, че всеки участник, всеки сектор, може да даде съществен принос чрез оценка на начини за подобряване на устойчивостта в собствените си операции и в партньорство с доставчиците, клиентите и потребителите.
www.fooddrinkeurope.eu
Назад
Сподели